Kuulonhuolto

Kuulonhuollon alalla toimii useita henkilöstöryhmiä. Sivulla luettelo ja linkit tarkempiin tietoihin

kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan laaja-alaista kuulovammaisen henkilön jokapäiväistä selviytymistä tukevaa toimintaa.
Kuntoutusohjaaja on erikoissairaanhoidon työntekijä, joka tekee asiakastyötä sairaalan ulkopuolella (koti-, päiväkoti-, koulu-, työpaikka- ja laitoskäynnit). Kuntoutusohjaaja tiedottaa ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskursseista ja tarvittaessa osallistuu kursseille ohjaajana tai kurssin vastuullisena vetäjänä. Kuntoutusohjaaja antaa koulutusta muille oman työn alueen erityispiirteistä. Kuntoutusohjaaja toimii oman alansa asiantuntijana ja uuden tiedon hankkijana kuntoutustyöryhmässä, sekä osallistuu tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Kuntoutusohjaajalla on kuntoutusohjaajan koulutus tai muu soveltuva tutkinto (kuten esim sosionomi, sairaanhoitaja, erityisopettaja, kuulontutkija).

Asiakas tulee kuntoutusohjauksen piiriin kuulokeskuksen tai kuuloaseman henkilökunnan arvioinnin perusteella tai terveyskeskusten ja sosiaalityön ohjaamana. Asiakas tai omaiset voivat myös ottaa yhteyttä tarvitessaan kuntoutusohjausta.

Tärkein tehtävä on asiakaslähtöisyyden ja asiakaslähtöisen näkökulman tuominen kuntoutuksen päätöksentekoon, joka toteutuu seuraavien tehtäväkokonaisuuksien kautta:

1. KOKONAISTILANTEEN HAHMOTTAMINEN
perustuu asiakkaan/perheen kuvaukseen omasta elämästään. Kuntoutusohjaaja keskustelee asiakkaan/perheen kanssa mm kodin, päiväkodin, koulun, opiskelupaikan, työn, ihmissuhteiden ja vapaa-ajan näkökulmista. Kokonaistilanteen arviointi vaatii toimintakykyä uhkaavien tekijöiden kartoitusta, kuten apuvälineiden tarve ja niiden rikkoontuminen ja koulun-, opiskelun-, työn- ja toimintamahdollisuuksien kapeutuminen.

2. KUNTOTUSTARPEEN JA MAHDOLLISUUKSIEN ARVIOINTI LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOTUKSEN PALVELUNA

Apuvälinetarpeen arviointi, luovutus tai sovitus terveydenhuollon, sosiaalitoimen, työvoimahallinnon tai KELAn kustantamana
Kommunikaation tukeminen mm puheterapian, tulkkipalvelun, viittomakielen opetuksen keinoin. Tarvittaessa suosituksien teko.
Sosiaalinen kuntoutus ja psyykkinen selviytyminen (sopeutumisvalmennuskurssit)
Pedagogiset kuntoutuspalvelut.
Ammatilliset kuntoutuspalvelut. ´Kuntoutusohjaaja avustaa asiakasta työhön sijoituksessa, eri koulutusmahdollisuuksien ja –paikkojen valinnassa, opintojen rahoituksen hakemisessa sekä työkokeilun järjestämisessä.
Asiakkaan tukeminen. Kuntoutusohjaajan tehtävänä on pyrkiä tukemaan asiakasta hänen elämänhallinnassaan ja auttaa häntä solmimaan uusia sosiaalisia suhteita.
3. KUNTOTUSSUUNNITELMAN LAADINTAAN OSALLISTUMINEN

Kuntoutussuunnitelman sisältö määräytyy yksilön tarpeista ja mahdollisuuksista. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä yhteistyötahojen, asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Kuntoutusohjaaja voi tehdä kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin kyse on asiakkaan omista toimista kuntoutuksen edistämiseksi. Kuntoutusohjaaja
seuraa kuntoutussuunnitelman toteutumista. Hän tekee verkostotyötä ja edistää yhteistyötä asiakkaan ja kuntoutusta toetuttavien ja rahoittavien tahojen kanssa.

4. OHJAUS JA NEUVONTA

Kuntoutusohjaaja antaa tietoa sairaudesta ja vammasta asiakkaalle/perheelle tai muille läheisille. Tarvittaessa ohjaus kohdistuu asiakkaan päiväkotiin, kouluun, opiskelupaikkaan, työhön tai laitokseen, jossa hän on hoidossa. Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen ja etuisuuksien hakemisessa.