Kuulonhuolto

Kuulonhuollon alalla toimii useita henkilöstöryhmiä. Sivulla luettelo ja linkit tarkempiin tietoihin

audionomi

Audionomin (eli kuulontutkijan) ammatti

Audionomin työn lähtökohtana ovat väestön kuulo-ja tasapainotoimintaan liittyvät terveys- ja
hyvinvointitarpeet.

Audionomi toimii terveys- ja sosiaalialalla kuulon- ja tasapainotutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen
asiantuntijana. Hän osallistuu alansa asiantuntijana hoito- ja kuulonhuoltotyön suunnitteluun,
tuottamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä toimii palveluja tuottavan moniammatillisen
työryhmän jäsenenä.

Keskeisinä toimialueina ovat erilaiset terveyden- ja sosiaalialan toimintaympäristöt: kuulo- ja
tasapainokeskukset, kuuloasemat, erityispoliklinikat, kuntoutus- ja tutkimuslaitokset sekä järjestöt.
Audionomeja toimii myös ammatinharjoittajina ja yrittäjinä.

Audionomin työ on erityisasiantuntijatoimintaa, joka perustuu hoitotieteelliseen ja lääketieteelliseen
sekä teknisen audiologian koulutukseen. Lisäksi audionomilta edellytetään monitieteistä
tietoperustaa, joka koostuu terveystieteiden, luonnontieteiden, yhteiskunta- ja kasvatustieteiden sekä
teknologian tietämyksestä.

Työssä edellytetään tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon yhdistämistä, tutkimuksellista työotetta
ja kykyä tutkimustiedon soveltamiseen. Vastuu palveluiden laadunhallinnasta ja kehittämisestä sekä
taloudellinen vastuu liittyy kaikkeen audionomin toimintaan.

Audionomin tehtäviin kuuluvat potilaiden/asiakkaiden valmistaminen tutkimuksiin, ohjaus ja
neuvonta, tutkimusten tekeminen, kuntoutuksen suunnittelu sekä kuulokojeiden ja muiden kuulon
apuvälineiden sovitukset. Tavoitteena on potilaan/asiakkaan kommunikointivalmiuksien, kasvun ja
elämänhallinnan tukeminen sekä toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Audionomin koulutus

Audionomikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on terveysalan opisto- tai
ammattikorkeakoulututkinto sekä mielellään vähintään kahden vuoden työkokemus hoitotyössä.

Audionomin 60 opintopisteen laajuisia opintoja on järjestetty Helsingissä, Oulussa ja Turussa.