Yhdistyksen säännöt

Säännöt ovat muuttuneet 9.4.2005. Nämä ovat voimassaolevat säännöt.

Yhdistyksen nimi on Suomen audiologian yhdistys ry. - Finlands audiologiska förening rf, ja sen kotipaikka on Helsinki


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää diagnostisen ja kuntouttavan audiologian parissa tapahtuvaa tieteellistä ja koulutustoimintaa sekä toimia ensisijaisesti terveydenhuoltoon liittyvän audiologian parissa työskentelevien yhdyssiteenä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

* Järjestää koulutustilaisuuksia
* Harjoittaa julkaisutoimintaa
* Antaa asiantuntijalausuntoja audiologiaan liittyvissä kysymyksissä
* Jakaa apurahoja
* Toimia muilla tavoilla audiologian kehittämiseksi


Toimintaansa varten yhdistys voi

* Kerätä jäsenmaksuja
* Vastaanottaa lahjoituksia
* Järjestää näyttelyitä


Yhdistyksen jäseniä ovat

* Varsinaiset jäsenet
* Kannattajajäsenet
* Kunniajäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi anomuksesta päästä henkilö, joka on Suomen kansalainen tai Suomessa asuva, joka toimii ensisijaisesti terveydenhuoltoon liittyvän audiologian alalla tai jonka muuten voidaan katsoa edistävän yhdistyksen tarkoitusperiä.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi anomuksesta päästä yhtiö tai oikeuskelpoinen yhteisö, yhdistys tai järjestö, joka maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Jäsenanomukset esitetään yhdistyksen hallitukselle ja jäsenyydestä päättää yhdistyksen vuosikokous.


Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle sen vuosikokouksen määräämät jäsenmaksut. Eläkkeellä olevilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


Jäsen voit erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka kahtena vuonna peräkkäin on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisella tavalla.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen puheenjohtajan kerrallaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen puheenjohtaja on myös yhdistyksen puheenjohtaja.

Puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen vuosikokous valitsee hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Vuorovuosin kolme tai neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Hallitukseen voidaan valita nollasta kolmeen varajäsentä vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallitus voi perustellusta syystä kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen.Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai se toimihenkilö, jonka hallitus siihen oikeuttaa, yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.10§
Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous.

Vuosikokouksen puhe- ja äänivaltaa voi käyttää jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen.

Vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ja korkeintaan kolme kuukautta ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

* Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
* Todetaan kokouksen laillisuus
* Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
* Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta
* Esitetään tilintarkastajien lausunto
* Vahvistetaan tilinpäätös
* Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
* Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
* Määrätään jäsenmaksujen suuruus ja toimihenkilöiden palkat
* Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaalit
* Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
* Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten vähintään kolme kuukautta ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat
* Muut mahdolliset asiat

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja ääni, vaaleissa arpa. Äänestys suoritaan suljetuin lipuin, mikäi sitä koskeva vaatimus kokouksessa esitetään.


11§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


12§
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai yhdistys voidaan purkaa, mikäli hallitus tai yksi kymmenesosa jäsenistä sitä yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti on ehdottanut ja ehdotus on saanut vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.

Jos on tehty päätös yhdistyksen purkamisesta, on jäljelle jäävä yhdistyksen omaisuus jaettava yhdistyksen purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi muiden oikeuskelpoisten yhdistysten ja oikeuskelpoisten säätiöiden kautta.

13§
Niiden asioiden osalta, joita ei ole säännöissä, noudatetaan yhdistyslakia.