in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
 
 
 
 
 
 Föreningens stadgar

Den svenska översättningen är inofficiell och har inte registrerats hos Patent- och registerstyrelsen

1 §

Föreningens namn är Suomen audiologian yhdistys ry. – Finlands audiologiska förening rf. Föreningens hemort är Helsingfors.

2 §

Föreningens syfte är att främja vetenskaplig forskning och utbildningsverksamhet inom det audiologiska området samt att fungera som förbindelselänk mellan dem som inom hälsovården arbetar med audiologi.

3 §

För att uppnå sina målsättningar kan föreningen
- arrangera skolningstillfällen
- idka förlagsverksamhet
- avge expertutlåtanden i audiologiska frågor
- dela ut stipendier
- verka på annat sätt för att främja audiologin

4 §

Till förmån för sin verksamhet kan föreningen
- bära upp medlemsavgift
- ta emot donationer
- arrangera utställningar

5 §

Föreningens medlemmar är
- ordinarie medlemmar
- stödmedlemmar
- hedersmedlemmar

Som ordinarie medlem kan efter inkommen ansökan godkännas person, som är finländsk medborgare eller en person som stadigvarande är bosatt i Finland och som huvudsakligen verkar inom audiologin inom hälsovården, eller annars främjar föreningens syften.

Som stödmedlem kan godkännas ett bolag eller en rättskapabel sammanslutning, förening eller organisation, som erlägger den av årsmötet fastslagna medlemsavgiften för stödmedlemmar.

Till hedersmedlem kan föreningen kalla en person, som särskilt förtjänstfullt har verkat till förmån för föreningens syften.

Medlemsansökningar framställs till föreningens styrelse. Årsmötet beviljar medlemskap.

6 §

Medlem i föreningen skall erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Pensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

7 §

En medlem kan utträda ur föreningen genom att meddela skriftligt därom till styrelsen eller ordföranden eller muntligt till mötesprotokollet.

Styrelsen kan avsätta en medlem, som under två på varandra följande år har underlåtit att betala medlemsavgift.

Föreningens sammanträde kan avsätta en medlem som har handlat i strid med föreningens verksamhetsprincip.

8 §

Årsmötet väljer föreningens styrelseordförande för en period på två år. Styrelseordföranden fungerar också som föreningens ordförande.

Förutom ordförande väljer årsmötet också styrelsens sju medlemmar. Styrelsen väljer internt sin viceordförande. Vartannat år står tre eller fyra ledamöter i tur att avgå.

Styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna kan återväljas för högst tre på varandra följande perioder. I styrelsen kan man välja in högst tre suppleanter för ettårsperioder.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför, då förutom ordföranden eller viceordföranden minst tre andra styrelsemedlemmar är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

9 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem eller av den funktionär som styrelsen har befullmäktigat, tillsammans med ordföranden eller viceordföranden.

10 §

Föreningens sammanträde fattar beslut i frågor som rör föreningen.

Vid årsmötet har varje ordinarie medlem yttranderätt och rösträtt.

Årsmötet skall hållas före utgången av april. En skriftlig årsmöteskallelse skickas till medlemmarna minst två veckor och högst tre månader före mötet.

Årsmötet behandlar följande ärenden::
- val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare
- mötets laglighet konstateras
- styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året presenteras
- föregående års bokslut presenteras
- revisorernas utlåtande presenteras
- bokslutet fastställs
- beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
- verksamhetsplanen för följande verksamhetsperiod presenteras
- medlemsavgiftens storlek och funktionärernas arvoden fastställs
- val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
- val av två revisorer och deras suppleanter
- behandlas frågor, som inkommit till styrelsen minst tre månader i förväg från styrelsen och medlemmarna
- behandlas övriga ärenden

Besluten fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör lotten. Omröstning sker med slutna sedlar om ett sådant krav presenteras.

11 §

Föreningens redovisningsår och verksamhetsår är ett kalenderår

Styrelsen skall lämna in räkenskaperna för granskning senast fyra veckor före årsmötet och revisorerna skall returnera dem tillsammans med ett utlåtande senast två veckor före årsmötet

12 §

Ändring av stadgarna kan göras och föreningen kan upplösas, om styrelsen eller en tiondel av medlemmarna skriftligt har framställt ett sådant krav till föreningens möte och förslaget fått minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte genom andra rättskapabla föreningar eller stiftelser på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

13 §

I frågor som inte särskilt omnämns i stadgarna tillämpas föreningslagen.