in englishpå svenskasuomeksi
Uutta!
Mikä SAY?
Kuulonhuolto
Suosituksia
Kuolutusta
SAY:n julkaisuja
Liity jäseneksi!
Yhteystiedot
Linkkejä
Arkisto
 
 


Vanhat säännöt, voimassa 8.4.2005 asti

Takaisin nykyisiin sääntöihinYhdistyksen nimi on Suomen audiologian yhdistys- Finlands audiologiska förening, ja sen kotipaikka on Helsinki


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää diagnostisen ja kuntouttavan audiologian parissa tapahtuvaa tieteellistä toimintaa sekä toimia ensisijaisesti terveydenhuoltoon liittyvän audiologian parissa työskentelevien yhdyssiteenä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

* Järjestää koulutustilaisuuksia
* Harjoittaa julkaisutoimintaa
* Antaa asiantuntijalausuntoja audiologiaan liittyvissä kysymyksissä
* Jakaa apurahoja
* Toimia muilla tavoilla audiologian kehittämiseksi


Toimintaansa varten yhdistys voi

* Kerätä jäsenmaksuja
* Vastaanottaa lahjoituksia
* Järjestää näyttelyitä


Yhdistyksen jäseniä ovat

* Varsinaiset jäsenet
* Kannattajajäsenet
* Kirjeenvaihtajajäsenet
* Kunniajäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi anomuksesta päästä Suomen kansalainen, joka toimii ensisijaisesti terveydenhuoltoon liittyvän audiologian alalla tai jonka muuten voidaan katsoa edistävän tarkoitusperiä.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi anomuksesta päästä yhtiö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Kirjeenvaihtajajäseneksi yhdistys voi kutsua maamme audiologiaa edistäneen ulkomaisen henkilön.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Jäsenyyden osalta anomukset esitetään yhdistyksen hallitukselle ja jäsenyydestä päättää yhdistyksen vuosikokous.


Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle sen vuosikokouksen määräämät jäsenmaksut. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


Jäsen voit erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka kahtena vuonna peräkkäin on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.

Yhdistyksen vuosikokous voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisella tavalla.


>hallituksen nykyinen kokoonpano>

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituksen puheenjohtajan kerrallaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen puheenjohtaja on myös yhdistyksen puheenjohtaja.

Puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen vuosikokous valitsee hallitukseen viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Kunakin vuonna kolme hallituksen jäsentä on erovuorossa.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen korkeintaan kolme kertaa peräkkäin. Hallitukseen voidaan valita nollasta viiteen varajäsentä vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai se toimihenkilö, jonka hallitus siihen oikeuttaa, yhdessä hallituksen kanssa.

10§
Yhdistyksen asioista päättää vuosikokous.

Vuosikokouksen puhe- ja äänivaltaa voi käyttää jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen.

Vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ja korkeintaan kaksi kuukautta ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

* Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
* Todetaan kokouksen laillisuus
* Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
* Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta
* Esitetään tilintarkastajien lausunto
* Vahvistetaan tilinpäätös
* Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
* Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
* Määrätään jäsenmaksujen suuruus ja toimihenkilöiden palkat
* Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaalit
* Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
* Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat
* Muut mahdolliset asiat

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtaja ääni paitsi vaaleissa arpa. Äänestys suoritaan suljetuin lipuin, mikäi sitä koskeva vaatimus kokouksessa esitetään.

11§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12§
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksi tai yhdistys voidaan purkaa, mikäli hallitus tai yksi kymmenesosa jäsenistä sitä vuosikokoukselle kirjallisesti on ehdottanut ja ehdotus on saanut vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.

Jos on tehty päätös yhdistyksen purkamisesta, on jäljelle jäävä yhdistyksen omaisuus jaettava yhdistyksen purkamispäätöksen tehneen vuosikokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi muiden oikeuskelpoisten yhdistysten ja oikeuskelpoisten säätiöiden kautta.

 

Takaisin nykyisiin sääntöihin